Virsbo SK logga

Virsbo Schackklubbs stadgar §1- §12  

Fastställda vid: Konstituerande möte 810427
Ändrade vid: Årsmöte 950227

§1. ÄNDAMÅL

Virsbo Schackklubb skall verka för schackspelets ädla konst, och för ökad gemenskap bland människor,
särskilt mellan olika generationer.

   

§2. NAMN

Föreningens namn är Virsbo Schackklubb.
   

§3. MEDLEMSKAP

Alla som vill verka för föreningens ändamål kan bli medlem. Medlem blir man genom att erlägga fastställd årsavgift.

Medlem som handlar i strid mot, eller på annat sätt är illojal mot föreningens ändamål kan uteslutas.
   

§4. ORGAN

Föreningen har fyra organ, nämligen:

 • årsmöte, som har föreningens högsta beslutanderätt
 • styrelse, som handhar förvaltningen av föreningens angelägenheter
 • revisorer, som granskar styrelsens redovisning och ekonomiska förvaltning i övrigt
 • valberedning, som till nästa årsmöte lämnar förslag till funktionärer  
   

§5. ORDINARIE ÅRSMöTE

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före utgången av mars månad. Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas:

 1. Val av ordförande för årsmöte
 2. Val av sekreterare och två justeringsmän för årsmötet
 3. Behandling av styrelsens årsberättelse och av revisionsberättelsen
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 5. Fastställande av resultat- och balansräkning
 6. Fastställande av årsavgift för nästa verksamhetsår
 7. Val av ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter
 9. Val av två revisorer jämte två revisorsuppleanter
 10. Val av valberedare
 11. Val av ombud jämte suppleant till Mälardalens Schackförbundskongress
 12. Övriga frågor
   

§6. EXTRA MÖTE

Extra möte inkallas av styrelsen om anledning därtill finns eller om minst en tiondel av medlemmarna så begär eller om minst en av revisorerna så begär.
   

§7. KALLELSE TILL MÖTE

Kallelse till möte skall ske skriftligen senast två veckor före mötet.

Om ärende enligt paragraferna 11 och 12 skall behandlas skall styrelsens förslag i ärendet bifogas kallelsen.

   

§8. BESLUT PÅ MÖTE

Varje på mötet närvarande medlem har en röst.

Utom vad avser beslut enligt 11 och 12 paragraferna gäller som mötets beslut det, varom flest antal röstande enats.

Vid lika röstetal avgör ordförandets röst, utom när det gäller val. Då avgör lotten.

   

§9. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av ordförande jämte minst två övriga ledamöter.

Styrelsen fördelar uppgifterna inom sig på sätt som styrelsen anser vara ändamålsenligt.

Styrelsen skall verka för föreningens ändamål, svara för föreningens verksamhet och för förvaltningen av dess tillgångar

Styrelsen företräder föreningen och utser inom sig firmatecknare.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter är närvarande.
Styrelsen fattar beslut genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller som styrelsens beslut den mening ordföranden företräder.

Det åligger styrelsen att löpande föra räkenskaperna till bokslut per den 31 december varje år. Resultaträkning och balansräkning skall ingå i styrelsens årsberättelse till ordinarie årsmöte.

   

§10. REVISORER

Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper och förvaltning i övrigt.

Revisorerna kan när de så finner lämpligt, ta del av föreningens protokoll, korrespondens och räkenskaper. Minst fyra veckor före ordinarie årsmöte skall styrelsens till revisorerna lämna över årsberättelsen.

Revisorerna skall till ordinarie årsmöte avge en berättelse med uppgift huruvida anmärkning föreligger med på räkenskapernas förande eller den ekonomiska förvaltningen i övrigt. Berättelsens skall innehålla yttrande huruvida

 • fastställande av resultat- och balansräkningar tillstyrks och

 • ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter tillstyrks.

   

§11. STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet med stöd av minst 3/4 av antalet angivna röster.

   

§12. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

För upplösning av föreningen fordras beslut av årsmöte och att därvid minst 3/4 av de röstande röstat för upplösning.

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Virsboskolan enligt beslut med enkel majoritet.


 

© Virsbo Schackklubb 2013